Privacitat i seguretat

La utilització de certs serveis o sol·licituds dirigides a IGRAFIC estan condicionades al previ ompliment del corresponent registre d'Usuari. Un cop registrat com a usuari del web de IGRAFIC, IGRAFIC li proporcionarà els codis identificatius i claus necessàries per poder operar a la web, identificant com a Client de IGRAFIC amb caràcter general.

Els codis identificatius i claus d'accés que IGRAFIC proporciona a l'Usuari tenen caràcter personal i intransferible, sent obligació de l'Usuari registrat comunicar a IGRAFIC els eventuals canvis que es produeixin en les seves dades personals.

L'Usuari consent expresamemte la incorporació de nous serveis en la web que IGRAFIC pogués implantar en cada moment, així com a la modificació de les característiques, preus i altres condicions dels serveis ja existents.

És responsabilitat de l'Usuari registrat prestar la diligència deguda per impedir l'accés i/o utilització a la web per part de tercers que accedeixin o utilitzin en nom seu els codis o claus identificatives. Així mateix, l'Usuari registrat és l'únic responsable de l'elecció, pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de qualsevol codi o clau identificativa i de les conseqüències que se'n puguin derivar.

L'Usuari podrà en tot moment donar-se de baixa de forma automàtica com Usuari de la Web, sense que aquesta decisió pugui tenir caràcter retroactiu, comunicant-ho a igrafic@igrafic.com.

Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels formularis de la nostra web als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a IGRAFIC perfectament actualitzada de forma que respongui, en tot moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas serà l'Usuari l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a IGRAFIC oa tercers per la informació que faciliti.